MELDUNEK a kredyt hipoteczny

Czerwiec 22, 2014

kredyt hipoteczny meldunek

MELDUNEK a kredyt hipoteczny

 

 

STAN NA DZIŚ 


We wniosku o kredyt hipoteczny kredytobiorca podaje między innymi: 

1) adres zameldowania i datę zameldowania

2) adres zamieszkania i datę zamieszkania

3) adres do korespondencji

 

W zależności od banku mogą być wymagane wszystkie te adresy, albo niektóre, przy czym posiadanie adresu zameldowania jest wymagane zawsze.

 

Bez stałego meldunku bank nie udzieli kredytu.

 

Procedury bankowe dopuszczają sytuacje, gdzie kredytobiorca musiał się wymeldować, bo sprzedawał własne mieszkanie po to, by za jakiś czas zameldować się w mieszkaniu kupowanym na kredyt pod warunkiem np., że jest możliwe zameldowanie w nowym miejscu w ciągu  dwóch miesięcy od uruchomienia kredytu  i  będzie taki warunek zapisany w umowie kredytowej. 

 

 

Taki stan rzeczy wynika z obowiązującej  ustawy z dnia 10.04.1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 

Art. 5. 1. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.

 

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO


 

  Na stronie  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czytamy :

W dniu 24 września 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o ewidencji ludności, opublikowaną w Dz.U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm., która wejdzie w życie zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 poz. 1407) – 1 stycznia 2015r.

 

 

Ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

Na zmiany procedur bankowych  w tym zakresie trzeba więc jeszcze zaczekać.

 

 

TEKST USTAWY Z 2010 R. 

 

W uwagach czytamy :

 

od dnia 1 stycznia 2016 r. tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt2, art. 24-44, art. 49, art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 oraz art. 60 niniejszej ustawy

 

 

Najważniejsze przepisy tracące moc to ( reszta jest konsekwencją ) :

 

art. 1

Ustawa określa:

4) zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców;

 

Straci moc  cały Rozdział 4 (Obowiązek meldunkowy obywateli polskich) i Rozdział 5 (Obowiązek meldunkowy cudzoziemców).

 

 

Od  1 stycznia 2013 obowiązujący jest jedynie artykuł 62 ustawy z 2010 r o ewidencji ludności:

 

 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672 i Nr 152, poz. 1017 i 1018) uchyla się art. 147.

 

wspomniany artykuł brzmiał:

 

 

art 147 kodeks wykroczeń