Samodzielne czyszczenie BIK

Październik 10, 2012

samodzielne czyszczenie BIKCzyszczenie BIK w praktyce i samodzielnie – jak NIE KORZYSTAĆ z ODPŁATNYCH usług kancelarii prawnych i specjalistów oferujących tego typu pomoc ?

 

Tak zwane czyszczenie BIK w praktyce oznacza zmianę oświadczenia kredytobiorcy w zakresie zgody lub jej braku na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej przekazanych przez dany bank  informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania lub wniosek o modyfikację wpisu, jeśli jest niepoprawny lub nieaktualny.

 

BIK samodzielnie nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy, a wyłącznie te dane  zbiera i udostępnia. Jeśli istnieje podstawa prawna lub faktyczna dane mogą być usunięte  tylko na pisemny wniosek tego banku lub SKOK-u, który dane przekazał .

 

SKUTECZNOŚĆ indywidualnych działań kredytobiorcy jest w tym zakresie dokładnie taka sama jak kancelarii czy firm trudniących się odpłatnie usługą.

 

 

ZOBOWIĄZANIA wobec banku czy SKOK najpierw trzeba UREGULOWAĆ W CAŁOŚCI – cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK i możliwość usunięcia wpisów „psujących” historię kredytową dotyczy tylko ZOBOWIĄZAŃ, które wygasły.

 

 

Nie ma znaczenia, czy pismo do banku jest sporządzone mniej czy bardziej profesjonalnie, samodzielnie czy przez kancelarię prawną – bank działa na podstawie przepisów PRAWA BANKOWEGO (w szczególności art. 105, 105a)

 

Artykuł 105a prawa bankowego reguluje :

 • w punkcie 2 – prawo do odwołania zgody w każdym czasie na dalsze przetwarzanie danych w BIK po wygaśnięciu zobowiązania
 • w punkcie 3 – przesłanki, przy zaistnieniu których bank może dalej przetwarzać dane BEZ ZGODY kredytobiorcy, co będzie wiązało się z nieskutecznością wniosku kredytobiorcy o zaprzestanie przetwarzania tych danych

samodzielne czyszczenie BIK

WAŻNE – pozytywna historia kredytowa działa na korzyść kredytobiorcy, stąd nie ma potrzeby usuwać wpisów świadczących o terminowym regulowaniu zobowiązań. Udzielona w umowie kredytowej lub oddzielnym oświadczeniu zgoda dotyczy okresu nie dłuższego niż 5 lat  i po tym terminie bez dodatkowego wniosku kredytobiorcy bank zaprzestanie przekazywania danych do BIK.

 

KROK po KROKU

 

 1. Należy uzyskać RAPORT BIK można to zrobić korespondencyjnie przez stronę BIK, do wyboru mamy

 

 • RAPORT PLUS (aktualnie cena 30 zł ) – wystarczający do analizy  wpisów do usunięcia
 • RAPORT PLUS  z informacją o ocenie punktowej (aktualnie cena 35 zł )
 • INFORMACJĘ USTAWOWĄ – udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty

(uaktualnienie treści artykułu )

BIK zmienił sposób udostępniania raportów oraz cennik. Obecnie do dyspozycji mamy pakiety MINIMALNY, OCHRONA i MONITORING , a w ramach pakietów do pobrania:

 • INFORMACJĘ USTAWOWĄ – udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty w ramach każdego z pakietów
 • PROFIL KREDYTOWY PLUS – udostępniany w cenie 36 zł w pakiecie Minimalnym i Ochrona oraz bez dodatkowej opłaty ( do 12 pobrań) w ramach pakietu Monitoring

 

 1. Raport BIK zawiera dwie bazy

 

 • BIOZ – jest to informacja o zapytaniach kierowanych przez uprawnione instytucje np. w trakcie procesowania wniosków kredytowych, nie jest to informacja o posiadanych zobowiązaniach, zbyt duża liczba zapytań kredytowych może skutkować odmową udzielenia kredytu

 

Wystąpienie przez kredytobiorcę o raport BIK nie jest równoznaczne z zapytaniem i nie powiększa wpisów w bazie BIOZ.

 

 

 • BIORK – jest to informacja o faktycznie udzielonych zobowiązaniach kredytowych (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR, debety w ROR) tych w trakcie spłaty oraz tych zamkniętych – te zobowiązania należy przeanalizowac pod kątem opóźnień w spłacie i możliwości usunięcia wpisów

 

 1. Złożenie PISMA do BANKU w zakresie zobowiązań, w stosunku do których wpisy kredytobiorca chce usunąć , przykładowa treść oświadczenia poniżej :

  samodzielne czyszczenie BIK

 

 1. W przypadku ODMOWY ze strony banku – w związku z tym, że opóźnienia w spłacie kredytu przekroczyły 60 dni , jeśli bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego  w zakresie  zamiaru przetwarzania danych BEZ ZGODY kredytobiorcy lub zobowiązanie zostało całkowicie uregulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia  – można się na tej podstawie ODWOŁAĆ od decyzji banku

 

 1. Jeśli wniosek kredytobiorcy został negatywnie rozpatrzony i jednocześnie wystąpiły jednoznaczne przesłanki do odmownej decyzji banku  –  to znaczy, zaległości nie są wynikiem błędnego wpisu, opóźnienie w spłacie zobowiązań przekroczyło 60 dni lub kredytobiorca nie wykonał zobowiązania, bank powiadomił kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania danych w BIK BEZ JEGO ZGODY (ma zwrotne potwierdzenie odbioru pisma lub zwrócony list z adnotacją o awizowaniu i braku odbioru w terminie) oraz jednocześnie upłynął termin co najmniej  30 dni od daty powiadomienia kredytobiorcy  –  w takiej sytuacji po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego zgodnie z regulacjami prawnymi na wykreślenie wpisu kredytobiorca będzie czekał 5 lat .

 

Pod pojęciem WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA należy rozumieć nie tylko sytuacje dobrowolnej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę/klienta banku. Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie podejmie czynności windykacyjnych i nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza to zobowiązania z tytułu kredytu bankowego przedawniają się z upływem 3 lat i tym samym następuje wygaśnięcie zobowiązania. W przypadku, gdy jednak bank wypowie umowę kredytową, skieruje pozew do sądu lub wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po nadaniu klauzuli wykonalności skieruje wniosek do komornika termin przedawnienia roszczeń wydłuża się o kolejne 3 lata dla BTE lub 10 lat w przypadku pozwu o zapłatę licząc od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji.  Jeśli bank nie odzyskał należności na drodze egzekucji komorniczej nie oznacza to jeszcze, że zobowiązanie wygaśnie w związku z przedawnieniem. Bank ma możliwość przerwania biegu przedawnienia poprzez np. ponowne skierowanie wniosku do komornika, więc niespłacony dług wobec banku może ciążyć na kredytobiorcy do końca życia.

 

 

POLECAM:

strona Biura Informacji Kredytowej

Czyszczenie bazy BIK czy portfela?

 

Copyright @Bożena Myszczyszyn, Doradca Finansowy i Kredytowy, sprawdzony-doradca.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.